logo infrastruktura logo logo nfosigw logo unia europejska 

Przyjmowanie odpadów

 • Słajsino

  Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie
  tel. 91 579 1920
  fax 91 579 19 53
  Kierownik Zakładu tel. 91 579 1924

 • Mokrawica

  Stacja Przeładunkowa Odpadów w Mokrawicy
  tel. 606 373 137

 • Mielenko Drawskie

  Stacja Przeładunkowa Odpadów w Mielenku Drawskim
  tel. 94 3619823
  tel. 698 658 749

 • Świnoujście

  Stacja Przeładunkowa Odpadów w Świnoujściu
  tel. 91 3216401
  tel. 601 736 961

2018 05 11 solarInstalacja fotowoltaiczna powstanie na dachach sortowni i kompostowni Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie koło Nowogardu. Jej łączna moc to 400 kW. Energia elektryczna wyprodukowana w ramach powstałej infrastruktury w całości zostanie wykorzystana na potrzeby Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami prowadzonego przez Celowy Związek Gmin R-XXI. Rozwiązanie pozwoli na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Celowy Związek Gmin R-XXI szacuje, że roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 374 ton równoważnika CO2, a produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji to 450 MWh rocznie.

Inwestycja kosztować będzie 3,5 mln zł. W ramach Programu Regionalnego władze samorządu województwa dofinansują przedsięwzięcie kwotą ponad 1,4 mln zł. Montaż paneli fotowoltaicznych ma zakończyć się najpóźniej do października 2018 roku.

Projekt wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.10 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii”. Celowy Związek Gmin R-XXI to jeden z 127 beneficjentów rozstrzygniętego niedawno przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego konkursu obejmującego unijne dofinansowanie na inwestycje w odnawialne źródła energii. Przyznane tylko w ramach tego postępowania wsparcie wyniesie ponad 155 mln zł.

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020

Nazwa projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,4 MW na dachach sortowni i kompostowni w RZGO w Słajsinie”

Beneficjent: Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie

Całkowita wartość projektu: 3.572.966,56 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR: 1.413.489,23 PLN
Wkład własny Beneficjenta: 1.491.361,63 PLN

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP