logo infrastruktura logo logo nfosigw logo unia europejska 

Przyjmowanie odpadów

 • Słajsino

  Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie
  tel. 91 579 1920
  fax 91 579 19 53
  Kierownik Zakładu tel. 91 579 1924

 • Mokrawica

  Stacja Przeładunkowa Odpadów w Mokrawicy
  tel. 606 373 137

 • Mielenko Drawskie

  Stacja Przeładunkowa Odpadów w Mielenku Drawskim
  tel. 94 3619823
  tel. 698 658 749

 • Świnoujście

  Stacja Przeładunkowa Odpadów w Świnoujściu
  tel. 91 3216401
  tel. 601 736 961

Aktualności

Porządek obrad sesji

Porządek obrad sesji Zgromadzenia CZG R-XXI w dniu 26 lutego 2015 roku.

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Zarządu CZG R-XXI z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
 4. Informacja Dyrektora Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami o realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym oraz z bieżącej działalności RZGO, w tym prezentacje:
  1. realizacja doposażenia linii sortowni RZGO jako zadania w projekcie „Budowa RZGO w Słajsinie, gmina Nowogard” – zmiana technologii sortowania,
  2. realizacja projektu „Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI”. Ścieżki edukacyjne jako element projektu,
  3. koncepcja zagospodarowania osadów ściekowych dla CZG R-XXI.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia,
  2. wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia,
  3. wyboru Komisji Rewizyjnej CZG R-XXI,
  4. wyboru Przewodniczącego Zarządu CZG R-XXI,
  5. wyboru Członków Zarządu CZG R-XXI,
  6. ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu CZG R-XXI,
  7. przystąpienia CZG R-XXI do Rady Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych,
  8. ustalenia kierunków działania Zarządu Celowego Związku Gmin R-XXI na rok 2015.
 7. Dyskusja i wolne wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia (09.10.2014r.)
 9. Zakończenie obrad.

Budowa instalacji fotowoltaicznej drogą dywersyfikacji źródeł energii w RZGO Nowogard

Projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznej drogą dywersyfikacji źródeł energii w RZGO Nowogard”

Projekt obejmuje: zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej dla RZGO w Słajsinie. Instalacja to system modułów fotowoltaicznych w ilości 1500 szt. o mocy  386,61 kWp. Moduły zostaną zainstalowane na dachach budynków hali sortowni i hali kompostowni w RZGO w Słajsinie. Na dachu sortowni posadowionych będzie 662 moduły fotowoltaiczne o łącznej powierzchni 1059 m2, a na dachu kompostowni 838 modułów o łącznej powierzchni 1340 m2. W efekcie planowane jest wyprodukowanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ilości 347,5 MWh.

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana w koncepcji „zaprojektuj i wybuduj”. Po wyborze wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego harmonogram przygotowania projektu i wykonawstwo określone są ramami czasowymi umowy o dofinansowanie projektu.

Budżet projektu przeznaczony jest na przygotowanie dokumentacji projektu w tym programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności i dokumentu projektu budowlanego oraz budowę instalacji, działania informacyjno-promocyjne a także zarządzanie projektem.

Celem nadrzędnym projektu jest poprawa środowiska naturalnego na terenie gminy Nowogard i bezpośredni wzrost poziomu wykorzystania energii elektrycznej  ze źródeł odnawialnych.

Dzięki realizacji inwestycji CZG R-XXI ponosił będzie mniejsze wydatki na opłaty związane z  zakupem energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania RZGO w Słajsinie.

Montaż finansowy projektu:

Wartość Projektu:     2 649 600 PLN
Wartość dofinansowania RPO :  1 987200 PLN
Dotacja WFOŚ i GW:  397 440 PLN

Umowa o dofinansowanie Projektu
"Budowa instalacji fotowoltanicznej drogą dywersyfikacji źródeł energii w RZGO Nowogard"

Podkategorie

 • Aktualności
 • Budowa instalacji fotowoltaicznej w RZGO

  logotyp

  Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,4 MW na dachach sortowni i kompostowni w RZGO w Słajsinie

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020

  Budowa instalacji fotowoltanicznej w RZGO

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP