Cele projektu

logotyp

Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,4 MW na dachach sortowni i kompostowni w RZGO w Słajsinie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020

Zwiększenie produkcji energii elektrycznej z OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 400 kW w Słajsinie Gmina Nowogard.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (374,47 ton równoważnika CO2), Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (450,63 MWhe/rok). Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (0,4 MW).

Uzasadnieniem realizacji projektu jest wpływ na poprawę efektywności energetycznej województwa zachodniopomorskiego poprzez wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie oddziaływania przedsięwzięcia.

Poprawa efektywności energetycznej zostanie osiągnięta poprzez wdrożenie przedmiotowego projektu w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych i zostanie skwantyfikowana poprzez wielkość produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego, wytworzonej
w ogniwach fotowoltaicznych. Uzasadnieniem dla realizacji przedmiotowej inwestycji jest także zmniejszenie niedostatków infrastrukturalnych i instytucjonalnych w zakresie wykorzystania OZE oraz wzrost walorów edukacyjno-informacyjnych (promowanie inwestowania
w odnawialne źródła energii i zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie znaczenia i możliwości OZE). W dłuższej perspektywie czasu projekt przyczyni się do wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Projekt będzie stanowił wkład w procesy ogólne w tym poprawę jakości i standardów ekosystemu, ze szczególnym uwzględnieniem powietrza atmosferycznego; poprawę jakości życia (m.in. poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób układu oddechowego i krążeniowego społeczności lokalnej).

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP