Logo

Konferencja kończąca projekt

We wtorek 6 października 2015r. odbyła się uroczysta konferencja kończąca projekt „Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI”. W ramach projektu zrekultywowanych zostało 16 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanych w 13 gminach województwa zachodniopomorskiego.

Uroczystość rozpoczęła się na terenie zrekultywowanego składowiska w Mielenku Drawskim (gmina Drawsko Pomorskie) z udziałem przedstawicieli Zarządu Celowego Związku Gmin R-XXI, Burmistrza Drawska Pomorskiego Pana Zbigniewa Ptaka, V-ce Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Pana Dawida Brzozowskiego oraz zaproszonych gości. Słowo wstępne wygłosili Przewodniczący Zarządu CZG R-XXI Pan Andrzej Szczygieł oraz Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Pan Andrzej Borak. Podczas spotkania doszło do uroczystego przekazania władzom lokalnym zrekultywowanego składowiska w Mielenku Drawskim Gminie Drawsko Pomorskie.

Następny etap konferencji odbywał się w Ośrodku Kultury w Drawsku Pomorskim, gdzie miało miejsce uroczyste otwarcie konferencji przez Zastępcę Burmistrza Drawska Pomorskiego Pana Marka Tobiszewskiego oraz powitanie przybyłych przedstawicieli Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, przedstawicieli Starostw Powiatowych, Władz Samorządów Lokalnych wchodzących w skład CZG R-XXI, Inżyniera Kontraktu i Wykonawców oraz pozostałych gości.

Po wystąpieniu zaprezentowano film obrazujący rozwój społeczno - gospodarczy gminy Drawsko Pomorskie, w którym swój udział ma również rekultywacja składowiska w Mielenku Drawskim. Następnie głos zabrał V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Pan Dawid Brzozowski oraz Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Pan Mariusz Adamski. W swoim wystąpieniu zwrócili uwagę na niezwykłą wagę przedsięwzięcia podkreślając tym samym osiągnięcie zakładanych celów, jakimi są poprawa stanu środowiska naturalnego, ograniczenie szkodliwego oddziaływania składowisk na środowiska przyrodnicze, wyeliminowanie bariery ograniczającej zrównoważony rozwój w obszarze działania projektu, wyeliminowanie degradacji środowiska wodno-gruntowego, wyeliminowanie wpływu niezrekultywowanych składowisk na powietrze atmosferyczne oraz wzrost atrakcyjności przyrodniczo-turystycznej regionu.

W trakcie spotkania Przedstawiciele Zarządu CZG R-XXI Pan Andrzej Szczygieł wraz z Panem Kazimierzem Lembasem wręczyli podziękowania za współpracę dla Przedstawicieli Samorządów Terytorialnych i Instytucji szczególnie zaangażowanych w realizację projektu rekultywacji składowisk. Złożono również wyrazy uznania dla Kierownika Jednostki Realizującej Projekt Pana Andrzeja Boraka oraz dla Głównego Specjalisty w Dziale Inżynierii Środowiska i Zamówień Publicznych Pana Zdzisława Wilguckiego za dobrą współpracę, wyjątkowe zaangażowanie, wysiłek i pracę włożoną w realizację projektu pn. „Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI”.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja na temat realizacji projektu „Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI” prowadzona przez Dyrektor Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami Panią Jolantę Kamińską – Borak. W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor podsumowała dotychczasowe dokonania, przebieg realizacji projektu oraz osiągnięte rezultaty.

Projekt pn. „Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI” realizowany był dzięki środkom unijnym z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013; Priorytet II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Wartość całkowita projektu wynosiła 22.166.264,38 PLN, z czego 85% kosztów kwalifikowanych w wysokości 18.837.924,72 PLN zostało pokrytych ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, 10% dotacji WFOŚiGW w Szczecinie a 5 % stanowił wkład własny Beneficjenta. W ramach inwestycji, działaniem objęty został teren o łącznej powierzchni 31,325 ha.

Realizacja projektu niesie za sobą szereg pozytywnych efektów dla naszego regionu i przyczyni się do wyższego standardu życia mieszkańców oraz poprawy jakości środowiska naturalnego. W miejscach zrekultywowanych składowisk posadzona została nowa roślinność, wytyczona została „ścieżka edukacyjna” składająca się z alei, przy której zlokalizowane zostały tablice informacyjne przedstawiające podejmowane działania i przybliżające pojęcie rekultywacji.

Andrzej Borak
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

prezentacja

 

Projekt i wykonanie CreateVision.pl