Szumiące trawy na składowiskach CZG-RXXI

Celowy Związek Gmin R-XXI zakończył proces rekultywacji składowisk odpadów realizowany w ramach projektu „Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI”, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POIS.02.01.00-00-34/13-00 w ramach działania 2.1 „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W wyniku realizacji projektu wszystkie składowiska znajdujące się w zarządzie Celowego Związku Gmin R-XXI zostały zrekultywowane, czego wynikiem jest osiągnięcie celu bezpośredniego polegającego na przywróceniu wartości przyrodniczych zdegradowanym powierzchniom poprzez wykonanie zabiegów technicznych i biologicznych zgodnie z projektami rekultywacji. Na poszczególnych obiektach uformowano bryłę składowiska, nałożono na wyprofilowaną warstwę odpadów warstwę wyrównawczą, warstwę odgazowującą, warstwę słabo przepuszczalną oraz warstwę organiczną, na której dokonano nasadzeń i obsiano trawą. Wybudowano studnie odgazowujące, zastabilizowano osnowę geodezyjną i posadowiono piezometry. Większość obiektów została ogrodzona płotem z prefabrykatów betonowych. W pozostałych - uzupełniono brakujące ogrodzenie z siatki. Na zrekultywowanych składowiskach zamontowano furtki i bramy drewniane, wykonano ścieżki edukacyjne wraz z budową obiektów małej architektury. Od bramy do centralnego punktu wierzchowiny prowadzi ścieżka edukacyjna z kruszywa naturalnego ułożonego na geowłókninie (obrzeża z kamieni polnych) zakończona wiatą o konstrukcji drewnianej szkieletowej z dachem drewnianym dwu bądź czterospadowym krytym gontem bitumicznym z orynnowaniem. Pomiędzy słupami zamontowano tablice edukacyjne.

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP