Cele projektu

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje rekultywację szesnastu składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o łącznej powierzchni ponad 31 ha. Celem rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w w/w miejscowościach jest ograniczenie negatywnego oddziaływania składowiska odpadów na środowisko oraz przywrócenie środowisku gruntów zdegradowanych. Realizacja wnioskowanego projektu pozwoli na wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie negatywnego wpływu niezrekultywowanych obiektów na środowisko przyrodnicze. Wdrożenie analizowanego przedsięwzięcia będzie miało szereg pozytywnych efektów zewnętrznych i przyczyni się do wyższego standardu życia mieszkańców oraz poprawy jakości środowiska naturalnego. Osiągnięcie rezultatów projektu będzie prowadziło do realizacji celów jakimi są:

Cel nadrzędny:

  • Poprawa stanu środowisko naturalnego

Cel główny:

  • Ograniczenie szkodliwego oddziaływania składowiska na środowisko przyrodnicze
  • Wyeliminowanie bariery ograniczającej zrównoważony rozwój w obszarze oddziaływania Projektu

Cele szczegółowe:

  • Wyeliminowanie praktyk niewłaściwej eksploatacji i rekultywacji składowisk odpadów
  • Wyeliminowanie degradacji środowiska wodno-gruntowego
  • Wyeliminowanie wpływu niezrekultywowanych składowisk na powietrze atmosferyczne
  • Wzrost atrakcyjności przyrodniczo-turystycznej regionu
  • Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu
  • Dostosowanie gospodarki odpadami na terenie CZG R-XXI do wymogów formalno-prawnych

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP