Informacje podstawowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

 Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje rekultywację
16 składowisk odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne
o łącznej powierzchni 31,325 ha.
Beneficjent: Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie

Zakończenie projektu grudzień 2015

 

Całkowita wartość projektu: 24.544.268,58 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 20.859.228,29 PLN
Wartość dotacji z WFOŚiGW: 2.153.057,77 PLN
Środki własne Beneficjenta: 1.531.982,52 PLN

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP