Szumiące trawy na składowiskach CZG-RXXI

ZAPROSZENIE

  • Odsłony: 339

Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie
w związku z realizacją projektu pn.
„Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI”
dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
prowadzi
działania informacyjno - promocyjne
na które zaprasza
zorganizowane grupy docelowe1 tj.:

- społeczność lokalną
- przedsiębiorców i organizacje biznesowe
- partnerów ekonomicznych i społecznych
- władze lokalne, regionalne oraz jednostki publiczne
- organizacje wspierające ochronę środowiska naturalnego.

Przedmiotem prowadzonych działań jest upowszechnienie informacji na temat realizowanego projektu
pn. „Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI” polegającego na rekultywacji nieczynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz podniesienie świadomości społecznej o roli Unii Europejskiej w modernizacji infrastruktury zapewniającej skuteczne zabezpieczenie przed negatywnym wpływem odpadów na środowisko naturalne.

1Terminy spotkań uzgadniane indywidualnie.
Wszelkie informacje dostępne pod nr telefonu 91 57 91 948.

Rozszerzenie projektu

  • Odsłony: 351

Celowy Związek Gmin R-XXI złożył do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wniosek o rozszerzenie projektu pn. „Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI”.

Zmiana warunków realizacji projektu dotyczyła zwiększenia zakresu rzeczowego:

o rekultywację:
- dodatkowej kwatery składowania odpadów w Świnoujściu o 0,93 ha,
- składowisko w m. Kusin, gm. Karnice o 0,33 ha,
- składowisko w m. Stawno, gm. Złocieniec o 0,92 ha 

o dostawę sprzętu:
- zakup i zainstalowanie monitoringu wizyjnego na wszystkich składowiskach wraz z zakupem osprzętu umożliwiającego odbiór i przetwarzanie zgromadzonych danych
- zakup laptopa dostosowanego do potrzeb związanych z w/w monitoringiem oraz drukarki wielofunkcyjnej i aparatu w celu zapewnienia trwałości i dobrej jakości dokumentacji

o budowę:
-
instalacji oświetleniowych fotowoltaicznych na wszystkich rekultywowanych składowiskach, co pozwoli na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu wytworzenia energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia obiektu

o zakup maszyn i urządzeń:
- kosy spalinowe – 10 szt.
- kosiarki spalinowe – 5 szt.
- kosiarki samojezdne – 3 szt.
- ciągnik rolniczy oraz przyczepa rolnicza – 1 szt.
- kosiarki bijakowe – 2 szt.

 Wniosek został zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska.

Dotacja z WFOŚiGW

  • Odsłony: 361

1 grudnia 2014 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a Celowym Związkiem Gmin R-XXI w Nowogardzie - na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.) - została podpisana Umowa Dotacji na kwotę 2.153.057,77 zł.

Dotacja w wysokości 10 % całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie, przyznana jest na zabezpieczenie części wkładu własnego na realizację zadania „Rekultywacja 13 składowisk w ramach projektu „Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI”, działania 2.1 „Kompleksowe przedsięwzięcia
z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych”, priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Konferencja szkoleniowa

  • Odsłony: 335

Konferencja szkoleniowa
W dniu 14 stycznia 2015 r w siedzibie Celowego Związku Gmin R-XXI w sali konferencyjnej Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami  w Słajsinie odbyła się konferencja szkoleniowa pn. ”Gospodarowanie Odpadami w Celowym Związku Gmin R-XXI”. Konferencja skierowana była do pracowników urzędów miast/gmin zajmujących się gospodarowaniem  odpadami i ochroną środowiska. Podczas spotkania zostały przedstawione następujące tematy:

Podsumowanie szkolenia  dokonał Przewodniczący Zarządu Antoni Bielida.

 Wpisała: Monika Olechnowicz-Krakowska

 Do pobrania:
 Prezentacje z konferencji  szkoleniowej  w formacie pdf.

Uroczyste przekazanie placu budowy w Kłębach, gm. Golczewo

  • Odsłony: 399

Uroczyste przekazanie placu budowy w Kłębach, gm. Golczewo
W dn. 21.10.2014r. na zamkniętym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kłębach dokonano uroczystego przekazania placu budowy.

Podpisanie protokółu odbyło się z udziałem burmistrza Golczewa Pana Andrzeja Danieluka, Przewodniczącego Zarządu Celowego Związku Gmin R-XXI Pana Antoniego Bielidy i przedstawicieli Wykonawcy oraz w obecności licznie zgromadzonych gości.

Obecność Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Pana Jarosława Rzepy, Wicemarszałka Urzędu Marszałkowskiego Pana Wojciecha Drożdż oraz Radnych Gminy i młodzieży szkolnej świadczy o pozytywnym odbiorze i zainteresowaniu realizowanym przez Celowy Związek Gmin R-XXI projektem rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne pn. ”Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI”

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP