O nas

Celowy Związek Gmin R-XXI prowadzi regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych dla Regionu CZG R-XXI, ustalonego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. Region obejmuje 27 gmin województwa zachodniopomorskiego. Moc przerobowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów wynosi 120 000 mg/rok, co zapewnia zagospodarowanie strumienia odpadów kierowanego z regionu do instalacji. Instalacja znajduje się w Regionalnym Zakładzie Gospodarowania Odpadami w miejscowości Słajsino, gm. Nowogard. Powierzchnia całego terenu Zakładu wynosi 18,6 ha. Zadaniem Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami jest odbiór, przetworzenie/odzysk i unieszkodliwienie dowożonych odpadów komunalnych z terenów gmin należących do Celowego Związku Gmin R-XXI, w tym przede wszystkim:

    • mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych
    • przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów
    • składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów.

W sortowni prowadzi się mechaniczne przetwarzanie odpadów na liniach sortowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów opakowaniowych pochodzących z selektywnej zbiórki:

  • o wydajności ok. 99 600 Mg/a dla odpadów komunalnych zmieszanych,
  • o wydajności ok. 5 000 Mg/a dla odpadów opakowaniowych.

Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji wydzielonych w sortowani odbywa się w instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów, która umożliwia ich biostabilizację w systemie NOVAKOMP o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę i ok. 50 000 Mg/a. Na terenie RZGO w Słajsinie wybudowano dwie kwatery składowania odpadów o łącznej powierzchni 4,5 ha i pojemności 345 700 m3.

Stacja Przeładunkowa Odpadów w Świnoujściu

Stacja Przeładunkowa Odpadów w Mielenku Drawskim

Stacja Przeładunkowa Odpadów w Mokrawicy

 

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP