Szumiące trawy na składowiskach CZG-RXXI

Informacja

 • Odsłony: 608

W wyniku realizacji wykonane zostały roboty budowlane na 15 składowiskach (16 kwaterach) odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Zrekultywowano łącznie 32,97 ha terenów atrakcyjnych przyrodniczo:

 1. Składowisko w Mielenku Drawskim (dz. nr 239,240) - 2,87 ha
 2. Składowisko w Mielenku Drawskim (dz. nr 233/9) - 2,10 ha
 3. Składowisko w Kłębach - 1,18 ha
 4. Składowisko w Chrząstowie - 1,69 ha
 5. Składowisko w Kusinie - 0,36 ha
 6. Składowisko w Godowie - 1,70 ha
 7. Składowisko w Osinie - 0,25 ha
 8. Składowisko w Komorowie - 3,43 ha
 9. Składowisko w Świnoujściu - Przytór (łącznie 2 kwatery) - 6,09 ha
 10.  Składowisko we Włodarce - 5,62 ha
 11. Składowisko w Kraśniku Łobeskim - 0,50 ha
 12. Składowisko w Wierzchowie - 0,70 ha
 13. Składowisko w Recławiu - 2,00 ha
 14. Składowisko w Złocieńcu - 3,50 ha
 15. Składowisko w Stawnie - 0,98 ha

Informacja

 • Odsłony: 535

Zgodnie z aneksem z dnia 13 października 2015 r. do umowy o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 22.166.264,38 PLN, co stanowi maksymalną kwotę wydatków kwalifikowanych. Beneficjentowi zostało udzielone dofinansowanie w kwocie 18.837.924,72 PLN .

Związek otrzymał również dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 2.153.057,77 PLN

Proces rekultywacji

 • Odsłony: 557

Celowy Związek Gmin R-XXI zakończył proces rekultywacji składowisk odpadów realizowany w ramach projektu „Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI”, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr POIS.02.01.00-00-34/13-00 w ramach działania 2.1 „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W wyniku realizacji projektu wszystkie składowiska znajdujące się w zarządzie Celowego Związku Gmin R-XXI zostały zrekultywowane, czego wynikiem jest osiągnięcie celu bezpośredniego polegającego na przywróceniu wartości przyrodniczych zdegradowanym powierzchniom poprzez wykonanie zabiegów technicznych i biologicznych zgodnie z projektami rekultywacji. Na poszczególnych obiektach uformowano bryłę składowiska, nałożono na wyprofilowaną warstwę odpadów warstwę wyrównawczą, warstwę odgazowującą, warstwę słabo przepuszczalną oraz warstwę organiczną, na której dokonano nasadzeń i obsiano trawą. Wybudowano studnie odgazowujące, zastabilizowano osnowę geodezyjną i posadowiono piezometry. Większość obiektów została ogrodzona płotem z prefabrykatów betonowych. W pozostałych - uzupełniono brakujące ogrodzenie z siatki. Na zrekultywowanych składowiskach zamontowano furtki i bramy drewniane, wykonano ścieżki edukacyjne wraz z budową obiektów małej architektury. Od bramy do centralnego punktu wierzchowiny prowadzi ścieżka edukacyjna z kruszywa naturalnego ułożonego na geowłókninie (obrzeża z kamieni polnych) zakończona wiatą o konstrukcji drewnianej szkieletowej z dachem drewnianym dwu bądź czterospadowym krytym gontem bitumicznym z orynnowaniem. Pomiędzy słupami zamontowano tablice edukacyjne.

Konferencja kończąca projekt

 • Odsłony: 853

Konferencja kończąca projekt

We wtorek 6 października 2015r. odbyła się uroczysta konferencja kończąca projekt „Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI”. W ramach projektu zrekultywowanych zostało 16 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanych w 13 gminach województwa zachodniopomorskiego.

Uroczystość rozpoczęła się na terenie zrekultywowanego składowiska w Mielenku Drawskim (gmina Drawsko Pomorskie) z udziałem przedstawicieli Zarządu Celowego Związku Gmin R-XXI, Burmistrza Drawska Pomorskiego Pana Zbigniewa Ptaka, V-ce Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Pana Dawida Brzozowskiego oraz zaproszonych gości. Słowo wstępne wygłosili Przewodniczący Zarządu CZG R-XXI Pan Andrzej Szczygieł oraz Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Pan Andrzej Borak. Podczas spotkania doszło do uroczystego przekazania władzom lokalnym zrekultywowanego składowiska w Mielenku Drawskim Gminie Drawsko Pomorskie.

Czytaj więcej

PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY O DOFINANSOWANIE

 • Odsłony: 633

PODPISANIE ANEKSU
DO UMOWY O DOFINANSOWANIE

20 lutego 2015 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pomiędzy Instytucją Wdrażającą,
a Beneficjentem tj. Celowym Związkiem Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie
został podpisany Aneks nr POIS.02.01.00-00-034/13-01 do umowy
o dofinansowanie Projektu „Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI” ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zwiększył się m. in. o:

 1. Rekultywację trzech składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanych w miejscowościach: Świnoujście (gm. Świnoujście), Kusin (gm. Karnice) oraz Stawno (gm. Złocieniec).
 2. Zakup i zainstalowanie monitoringu wizyjnego na 16 zrekultywowanych składowiskach wraz z osprzętem umożliwiającym odbiór i przetwarzanie zgromadzonych danych.
 3. Zakup laptopa dostosowanego do potrzeb związanych z w/w monitoringiem oraz drukarki wielofunkcyjnej i aparatu w celu zapewnienia trwałości i dobrej jakości dokumentacji
 4. Budowę instalacji oświetleniowych fotowoltaicznych na wszystkich rekultywowanych składowiskach, co pozwoli na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu wytworzenia energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia obiektu
 5. Zakup maszyn i urządzeń wynikających z konieczności obsługi składowisk w okresie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu tj. kosiarki spalinowe (5 szt.), kosiarki samojezdne ( 3 szt.), ciągnik rolniczy wraz z przyczepą rolniczą (1szt.), kosiarki bijakowe (2 szt.).

Rozszerzenie projektu spowoduje, że wszystkie składowiska znajdujące się
w zarządzie Celowego Związku Gmin R-XXI zostaną zrekultywowane w związku z czym pozyskane zostanie 31,325 ha powierzchni terenów atrakcyjnych przyrodniczo.

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP