Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,4 MW na dachach sortowni i kompostowni w RZGO w Słajsinie

Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,4 MW na dachach sortowni i kompostowni w RZGO w Słajsinie

Budowa instalacji fotowoltaicznej w RZGO

logotyp

Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,4 MW na dachach sortowni i kompostowni w RZGO w Słajsinie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020

Budowa instalacji fotowoltanicznej w RZGO

Zakończono budowę instalacji fotowoltaicznej

Zakończono budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,4 MW na dachach sortowni i kompostowni w Regionalnym Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Słajsinie.

Zakończono budowę instalacji fotowoltaicznejCelowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie od początku swojej działalności prowadzi politykę proekologiczną oraz promuje inwestowanie w odnawialne źródła energii (OZE) i zwiększanie poziomu wiedzy w zakresie znaczenia i możliwości OZE.

Pomysł budowy instalacji fotowoltaicznej powstał w 2013 roku. Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie funkcjonuje, wykorzystując do procesów technologicznych głównie energię elektryczną. Ponieważ RZGO posiada około 1 hektara powierzchni dachów, postanowiono powierzchnię tę wykorzystać na budowę instalacji, która pozwoli na zmniejszenie kosztów przetwarzania odpadów na terenie Celowego Związku Gmin R-XXI. Podjęta decyzja wpisuje się w ogólnokrajowy program ochrony środowiska, polegający na ograniczeniu emisji CO2 do atmosfery.

Czytaj więcej

Informacje podstawowe

logotyp

Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,4 MW na dachach sortowni i kompostowni w RZGO w Słajsinie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020

Przedsięwzięcie obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy mocy 400 kW usytuowanych na dachach budynków: - hali kompostowni: 350 kWp; - hali sortowni: 50 kWp.

Beneficjent: Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie

Całkowita wartość projektu: 3 102 675 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR: 1 184 078,71 PLN
Wkład własny Beneficjenta: 1 918 596,29 PLN

Krótki opis projektu

logotyp

Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,4 MW na dachach sortowni i kompostowni w RZGO w Słajsinie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020

Planowana do realizacji inwestycja polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznych na dachach sortowni i kompostowni Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami o łącznej mocy 400 kW, w tym: - 350 kW na dachu kompostowni; - 50 kW na dachu sortowni w Słajsinie na działce nr 66/10, nr obrębu 0040.

Energia elektryczna wyprodukowana w ramach powstałych instalacji PV w całości zostanie wykorzystana na potrzeby własne Wnioskodawcy.

Cele projektu

logotyp

Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,4 MW na dachach sortowni i kompostowni w RZGO w Słajsinie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020

Zwiększenie produkcji energii elektrycznej z OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 400 kW w Słajsinie Gmina Nowogard.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (374,47 ton równoważnika CO2), Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (450,63 MWhe/rok). Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (0,4 MW).

Uzasadnieniem realizacji projektu jest wpływ na poprawę efektywności energetycznej województwa zachodniopomorskiego poprzez wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie oddziaływania przedsięwzięcia.

Poprawa efektywności energetycznej zostanie osiągnięta poprzez wdrożenie przedmiotowego projektu w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych i zostanie skwantyfikowana poprzez wielkość produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego, wytworzonej
w ogniwach fotowoltaicznych. Uzasadnieniem dla realizacji przedmiotowej inwestycji jest także zmniejszenie niedostatków infrastrukturalnych i instytucjonalnych w zakresie wykorzystania OZE oraz wzrost walorów edukacyjno-informacyjnych (promowanie inwestowania
w odnawialne źródła energii i zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie znaczenia i możliwości OZE). W dłuższej perspektywie czasu projekt przyczyni się do wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Projekt będzie stanowił wkład w procesy ogólne w tym poprawę jakości i standardów ekosystemu, ze szczególnym uwzględnieniem powietrza atmosferycznego; poprawę jakości życia (m.in. poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób układu oddechowego i krążeniowego społeczności lokalnej).

Tło i uzasadnienie projektu

logotyp

Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,4 MW na dachach sortowni i kompostowni w RZGO w Słajsinie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020

Główni i bezpośredni interesariusze projektu to:

- społeczność lokalna (gminna) – zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, możliwość zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ogólna poprawa stanu środowiska naturalnego;

- społeczność regionalna (powiat i województwo) – zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, możliwość zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ogólna poprawa stanu środowiska naturalnego;

- gminy należące do Celowego Związku Gmin R-XXI – zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, możliwość zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ogólna poprawa stanu środowiska naturalnego.

Pośredni interesariusze projektu to użytkownicy środowiska (zarządzający terenami chronionymi przepisami środowiskowymi), organizacje ekologiczne (w zakresie realizacji celów statutowych), władze samorządu województwa zachodniopomorskiego (w zakresie realizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024); Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w

Szczecinie (w zakresie monitorowania stanu i jakości powietrza na obszarze województwa). Problem kluczowy (nadrzędny), w kontekście realizacji wnioskowanego projektu, wynika
z niskiego poziomu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (problem główny w projekcie), co z kolei jest spowodowane małą ilością instalacji fotowoltaicznych jako źródeł wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego (problem źródłowy) na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz Gminy Nowogard.

Realizacja wnioskowanego projektu przyczyni się do rozwiązania następujących problemów: Problemu źródłowego: mała ilość instalacji fotowoltaicznych jako źródeł wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost liczby instalacji fotowoltaicznych, zdolnych do wytwarzania energii elektrycznej ze źródła odnawialnego, takich jak promieniowanie słoneczne.

Problemu głównego: niski poziom wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w stopniu adekwatnym do parametrów instalacji fotowoltaicznych, które będą przedmiotem inwestycji. Problemu kluczowego: niedostateczny stan środowiska naturalnego na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz Gminy Nowogard.

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego na obszarze oddziaływania inwestycji. Wytwarzanie energii ze źródła odnawialnego spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł konwencjonalnych, której produkcja wymaga zużycia takich paliw jak: węgiel brunatny, gaz ziemny, drewno, gaz opałowy i wiąże się z wytwarzaniem produktów ubocznych w postaci związków chemicznych, takich jak m.in.: CO2, SO2, NO2 oraz różnych pyłów, niekorzystnych dla środowiska.

TPL_GK_LANG_LOGIN_POPUP